Skip MenuЗасаг, захиргааны ерөнхий статус

Хүн ам

Сар, өрхийн тоо, хүн амын тоо (бүгд, эр, эм), өмнөх сартай харьцуулсан хүн амын өсөлт, бууралт (хүн), Засаг захиргааны нэгж тус бүрийн хүн амын тоог харах
Сар өрхийн тоо хүн амын тоо өмнөх сартай харьцуулсан хүн амын өсөлт, бууралт (хүн) Засаг захиргааны нэгж тус бүрийн хүн амын тоог харах
бүгд эр эм
2021. 9. 295,597 728,664 362,614 366,050 1,443 татаж авах

Газар нутгийн хэмжээ : 458.1㎢

Улсын тусгай хамгаалалттай газар, Ундны усны эхийг хамгаалах тусгай хамгаалалтын бүс, Ундны усны эхийг хамгаалах бүс, Зэвсэгт хүчний байгууламжийг хамгаалах бүс
Улсын тусгай хамгаалалттай газар Ундны усны эхийг хамгаалах тусгай хамгаалалтын бүс Ундны усны эхийг хамгаалах бүс Зэвсэгт хүчний байгууламжийг хамгаалах бүс
181.35㎢(39.5%) 194.9㎢(42.3%) 42.38㎢(9.2%) 43.4㎢(9.5%)

Засаг захиргааны нэгж

Газар нутгийн хэмжээ: 16 ыб, мён, дун (Уабү-ыб, Чоньжоб-ыб, Хуаду-ыб, Чоньгонь-ыб, Унам-ыб, Пёльнэ-мён, Туйгэйвонь-мён, Сүдун-мён, Чу-Ан-мён, Хупён-дун, Пённэ-дун, Гымгуг-дун, Янжон-дун, Жигым-дун, Тунун-дун, Пёллэ-дун)

6 ыб (Захиргааны байгууллага - 1), 3 мён, 7 дун (Улсын нийгмийн халамжийн төв - 8)

Санхүүгийн чадамж : 15,506 тэрбум вон (2019 оны Улсын төсөвт тусгасан дүнгээр)

Нягтлан бодох бүртгэл, Мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэл, Санхүүгийн хараат бус байдал
Нягтлан бодох бүртгэл Мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэл Санхүүгийн хараат бус байдал
12,705тэрбум вон 2,801тэрбум вон 34.7%

Хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 18 иргэдийн төлөөлөгч ( 3-н байнгын хороо)

Байнгын хорооны тухай, Бүцэт зохион байгуулалт ба хүний нөөц
Байнгын хорооны тухай Бүцэт зохион байгуулалт ба хүний нөөц
Үйл ажиллагаа, Орон нутгийн захиргаа, Аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт 1 алба, 3 мэргэжилтэн (нийт 29 ажилтан – 3 мэргэжлийн зөвлөх)

Боловсролын байгууллага: 123 сургууль (2020 оны 4 -дугаар сарын байдлаар)

Бага сургууль (шинэ сургууль, салбар сургууль хамаарна), дунд сургууль, Ахлах сургууль, Тусгай сургалттай ахлах сургууль, Их, дээд сургууль, Мастер, докторын сургууль
Бага сургууль дунд сургууль Ахлах сургууль Их, дээд сургууль Мастер, докторын сургууль
66сургууль(салбар сургууль хамаарна) 34сургууль 21сургууль 1сургууль 1сургууль