Skip Menu



Аж ахуйн нэгж байгууллын хөрөнгө оруулалтыг татах

Аж ахуйн нэгж байгууллын хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлэх

Салбар тус бүрээр аж ахуйн нэгж байгууллын хөрөнгө оруулалтыг татах

 • Алсын хараа: "Өрсөлдөх чадвартай, хүчтэй ААН байгууллага татах"
 • Чиглэл
 • Хотод хөрөнгө оруулах давуу талыг сурталчлах
 • Улс орны өнцөг булан бүрд хүрээс хөрөнгө оруулалт татах үйл ажиллагаа явуулах
 • Үйл ажиллагаа явуулах газар сонгохоос эхлээд аж ахуйн нэгж байгууллагын шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх хүртэл байгууллага бүрд тохирсон төрийн үйлчилгээ үзүүлэх
 • Орж болох боломжтой газруудыг урьдчилан судалж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад газрын талаар мэдээлэл өгөх
 • Дэмжлэг үзүүлэх төрөл
 • Газрын зохион байгуулалт болон аж ахуйн нэгж байгууллага бүрд тохирсон газрыг олоход туслах төрийн үйлчилгээ
 • Аж ахуйн нэгжийн тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд байнгын зохицуулалт хийх (чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх)

Зөвлөгөө авах
ААН байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, ААН байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг татах алба ☎ 590-2281, 2277

Байгууллага бүрд тохирсон жижиг цогцолбор байгуулах

Байгууллага бүрд тохирсон жижиг цогцолбор байгуулах

 • Алсын хараа: "Жижиг үйлдвэрийн газар байгуулж, аж үйлдвэрт тохирсон шууд зохицуулалттай болоход чиглүүлэх"
 • Чиглэл
 • Хамтран ажиллах Win-Win боломжтой аж ахуйн нэгжүүдийг нэгтгэх (4~6 компани)
 • Газрын хэмжээ 30,000 м2-аас бага газар сонгох, бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэгт төрийн үйлчилгээний дэмжлэг үзүүлэх
 • Жижиг, дунд бизнесийг дэмжих корпорацтай “хамтран ажиллах төсөл, хөтөлбөр” болон зөвшөөрөл олгох, аж ахуйн нэгж байгууллагад нөлөөлөх дарамтыг бууруулахыг зорих
 • Үйлдвэр барих зөвшөөрөл олгох зэрэг бүх төрлийн зөвшөөрлийн асуудлыг хурдан, шуурхай шийдвэрлэх
 • Аж ахуйн нэгжийн тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд байнгын зохицуулалт хийх (чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх)
 • Хэрэгжилт: 6 цогцолбор байгуулах (4 цогцолборын бүтээн байгуулалт дууссан, 2 төсөл гүйцэтгэж байгаа)
 • Сынчонь жижиг цогцолбор (металл, цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэл) - бүтээн байгуулалт дууссан
  - Сүдун-мён Сунчонь-ри 185-12 (16,571 м2), 5 компани оролцсон
 • Шяка хамтын цогцолбор (спортын хэрэгсэл гэх мэт) - бүтээн байгуулалт дууссан
  - Сүдун-мён Сунчонь-ри 84-10 (19,211 м2), 5 компани оролцсон
 • Кагуг хамтын цогцолбор (мяндас) - бүтээн байгуулалт дууссан
  - Хуаду-ыб, Кагуг-ри 300-1 (9,823 м2), 5 компани оролцсон
 • Чанхён жижиг цогцолбор (хүнсний бүтээгдэхүүн гэх мэт) - бүтээн байгуулалт дууссан
  - Хуаду-ыб, Чанхёнь-ри 128 (10,343 м2), 4 компани оролцсон
 • Ибсог жижиг цогцолбор (металл гэх мэт) - гүйцэтгэж байгаа
  - Сүдун-мён, Ибсог-ри 540-79 (10,705м2), 4 компани оролцсон
 • Чиньболь жижиг цогцолбор (цахилгаан ба электроник switch гэх мэт) – гүйцэтгэж байгаа
  - Чоньжоб-ыб, Чиньболь-ри 207 (24,186 м2), 3 компани оролцсон
 • Хамтын хөтөлбөрийн танилцуулга
 • 3 болон түүнээс дээш аж ахуйн нэгж байгууллага нийлж хамтын, нэгдсэн, нийтийн төсөл хэрэгжүүлэх
 • Дэд бүтцийн газар худалдан авах өртөг, барилга байгууламж байгуулах зардлыг Жижиг, дунд бизнесийг дэмжих корпорацаас гаргаж, аж ахуйн нэгж байгууллагын өрсөлдөх чадварыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр
  (Холбоо барих: Жижиг, дунд бизнесийг дэмжих корпорацын Кёнги-дугын зүүн хойд хэсгийн салбар ☎ 031-788-7403)

Зөвлөгөө авах
ААН байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, ААН байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг татах алба ☎ 590-2281, 2277